About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAIการพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพสูง:เมื่อเมล็ดพันธุ์ของการสร้างทีมได้ถูกปลูกฝัง และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงได้

การพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถยกระดับการทำงานเป็นทีมให้ไปสู่อีกระดับหนึ่ง ในขณะที่ได้รับสาระสำคัญต่างๆ จากการเล่นเกมส์ภาคปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าใจถึง ’ข้อความ’ ต่างๆของธุรกิจได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น กิจกรรมเชิงวิชาการของเรานี้ยังได้นำประโยชน์จากการสนทนามาใช้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อกลางที่ช่วยให้เข้าใจและยอมรับถึงความหมายของคำว่า ‘ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง’ นั่นเอง

กิจกรรมเชิงวิชาการนี้ได้จำแนกช่วงการเติบโตของทีมออกเป็น 4 ช่วง ซึ่งจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพของภาวะผู้นำของทีม ลักษณะบุคลิกภาพ ยังก่อให้เกิดสภาวะที่ช่วยกระตุ้นในการทำงานและขยายเป้าหมายของทีม การพัฒนาจุดสนใจและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งและสร้างความเชื่อใจในทีม

สิ่งเหล่านี้เอง จะก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการพัฒนาทีม สำหรับองค์กรที่ต้องการการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพสูงหรือองค์กรที่ปรารถนาจะส่งเสริมให้เกิดแนวคิดนี้ในทีมของตนได้อีกด้วย


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand