About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAI

รายละเอียดหลักสูตร > การพัฒนาด้านการตลาดและการขาย


     การพัฒนาด้านการตลาดและการขาย
การขายที่ประสบความสำเร็จ หมายถึง การมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการบริการลูกค้า การผสมผสานของทักษะส่วนบุคคลและระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ก็คือ  หัวใจสำคัญของการขายที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร – พนักงานขายนั้นต้องได้ัรับการบริหารจัดการ - ภาวะผู้นำด้านการบริหารจัดการ คือรากฐานที่สำคัญในทุกๆ ด้านของธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะในด้านการขาย ซึ่งเปรียบเสมือนกับ “หน้าด่าน” ขององค์กร ที่มีการเจรจาโต้ตอบกับลูกค้าโดยตรงอยู่เสมอ

สิ่งที่สำคัญไปไม่แพ้กัน ก็คือ การจัดการบริหารลูกค้ารายหลัก คือเครื่องมือการจัดการบริหารที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มลูกค้ารายหลักนั้น จะได้รับการบริหารจัดการไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวลูกค้าและองค์กรเอง

กิจกรรมเชิงวิชาการของไซแน็ปติกนี้ ครอบคลุมถึงสามหัวข้อที่สำคัญของการขาย:

การขายที่ประสบความสำเร็จ
การจัดการบริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จ
การจัดการบริหารลูกค้ารายหลัก

 


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand