About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAIการทำงานร่วมกัน:การสร้างทีม:บ่อยครั้งที่เราสามารถพบเห็นได้จากการรวมตัวของทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้นำในส่วนต่างๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำภาคธุรกิจหรือหัวหน้าแผนก พวกเขาเหล่านั้นยังคงขาดคุณลักษณะอีกหลายประการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาทีมของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ี

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมผู้บริหารนั้น ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยผู้จัดการตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป รวมไปถึงผู้นำที่มีทีมเป็นของตนเอง ให้สามารถทำงานร่วมกันในทีมของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรมเชิงวิชาการนี้ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความไว้วางใจ วิสัยทัศน์ที่ตรงกัน การสื่อสาร ความเคารพในความหลากหลายของบุคลิกและความคิดเห็น สายสัมพันธ์และภาวะผู้นำ ซึ่งจะทำให้กลุ่มนั้นๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ผ่านการใช้เกมส์ภาคปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการใช้เวลากับการสนทนาและการตั้งคำถามอย่างละเอียด


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand