About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAI

รายละเอียดหลักสูตร > การปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร


     การปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรการดำเนินงานขององค์กรนั้นจะไม่ใช่กิจกรรมที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนรู้ทั้งชีวิตของคนๆ หนึ่ง องค์กรที่อยู่ในรูปแบบบริษัทควรจะต้องมองหาหนทางที่จะพัฒนาผลการดำเนินงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ และทางหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าองค์กรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้การดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จ

ความขัดแย้งนั้น ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลร้ายต่อธุรกิจ แต่ถ้าได้รับการจัดการอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็สามารถเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้เกิดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้

การที่จะดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและกะเกณฑ์ได้ แต่การตั้งเป้าหมายในธุรกิจนั้น ก็ควรจะรู้ถึงเหตุผลในการตั้งเป้าหมายนั้นๆ พร้อมทั้งแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้ด้วย

จะว่าไปแล้ว ทักษะการจัดการที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ ก็คือ ความสามารถที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร สำหรับทางเลือกเชิงธุรกิจของเรานั้นมีอยู่ไม่มากนัก เราจะควบคุมความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะปล่อยให้ความเปลี่ยนแปลงควบคุมเรา

การตัดสินใจนั้นก็เช่นกัน เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของขั้นตอนการบริหารและการจัดการ ซึ่งอันที่จริงแล้ว การตัดสินใจก็ยังเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนในทุกๆ วันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้าน เราต่างก็ต้องทำการตัดสินใจในเรื่องใหญ่บ้างเล็กบ้างเสมอ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราและคนอื่นๆ อีกด้วย

ตัวแปรสำคัญอีกอย่างที่เราต้องจัดการ นั่นก็คือ เรื่องเวลา การจัดการเวลานั้นยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากกว่าประสิทธิภาพ คำว่าประสิทธิภาพนั้น หมายถึงว่า คุณสามารถทำงานงานต่างๆ ได้ดีเพียงใด ส่วนคำว่าประสิทธิผล คือ การแยกแยะว่า ที่จริงแล้วคุณควรจะทำสิ่งเหล่านั้น ณ เวลานั้น หรือไม่

สิ่งต่างๆ ที่เราทำในธุรกิจนั้น ได้รับการดำเนินงานผ่านทางการจัดการ/บริหารโครงการ ในขณะที่โครงการต่างๆนั้นดำเนินงานตามแบบแผนที่ชัดเจน ความเข้าใจในวัฏจักรการทำงานนั้นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

จินตนาการนั้น เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันนี้ เพราะว่า ‘Same’ol, same’ol’ หรือว่าการยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมๆ นั้น ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวหลักๆ ที่เป็นที่ยอมรับในการวางแผนธุรกิจและการตัดสินใจ ปัจจุบันนี้บทบาทที่สำคัญกว่านั้น คือ ขั้นตอนการคิดที่ไม่จำกัดหรือยึดติดอยู่กับการคิดตามแบบแผนเดิมๆ อีกแล้ว อีกนัยหนึ่ง ก็คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์นั้น ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทัศนคติ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระจายอำนาจ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันที่เป็นหลักในการดำเนินองค์กรสำหรับธุรกิจยุคใหม่

แง่มุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรที่สำคัญต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ หัวข้อหลักของกิจกรรมเชิงวิชาการทั้ง 7 ดังนี้:

การจัดการความขัดแย้ง
การตั้งเป้าหมาย และการทำเป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จ
ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
การจัดการเวลา
การจัดการแผนงาน
การคิดนอกกรอบ
การกระจายอำนาจในองค์กร


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand