About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAIไซแน็ปติก:

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีนำสมัยกับการอบรมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญไซแ็น็ปติก คือ องค์กรพัฒนาด้านการจัดการที่นำเสนอการผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ไปกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม

เพื่อเป็นการอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับหลักปรัชญาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา องค์กร

จากการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าแนวทางการปฏิบัติหลักๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรมองค์กรในปัจจุบันนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองแนวทางด้วยกัน คือ

     1. การฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการใช้ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์
     2. การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก การเรียนผ่านสื่อดีวีดี หรืออินเตอร์เน็ต

ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้ล้วนแต่มีข้อเสียอยู่ในตัวของมันเอง  กล่าวคือ

 

การฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ:

 • ทำให้สูญเสียเวลาทำงานของบุคลากรที่ดูแลด้านหลักๆ ในองค์กรเป็นอย่างมาก
 • ไม่สามารถทำให้ทุกคนเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน
 • การถ่ายทอดทฤษฎีและหลักการฝึกฝนที่มีมากมายนั้นเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลา

การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก (E-learning)

 • ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้ฝึกสอน
 • ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้ซึมซับถึงพลังผลักดันที่สำคัญ ดังเช่นการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบตัวต่อตัว

นอกจากนี้แล้ว สำหรับสองแนวทางข้างต้น การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพยังตรงกับความเป็นจริงที่ว่า การทำให้ขั้นตอนการเรียนรู้นั้นสัมฤทธิผลเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นกัน อีกทั้งเป็นการยากที่จะปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

จากการทำวิจัยค้นคว้าในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาและข้อเสียในด้านต่างๆ ของทั้งสองแนวทางการปฏิบัตินั้น ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขดังนี้ ก็คือไซแน็ปติกซึ่งได้รวบรวมข้อดีของแต่ละแนวทางการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมเดียวกันที่มีทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้ฝึกสอนโดยตรงผ่านทางดีวีดี และการเรียนกับผู้ฝึกสอนผ่านทางเว็บไซต์

แนวทางนี้ยังจะช่วยลดระยะเวลาที่จะต้องเสียไปกับการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย และในขณะเดียวกันผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะยังคงได้พบกับผู้ฝึกอบรมและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระได้ในความเร็วที่เหมาะสมกับตนเอง ทำให้พวกเขาจดจำได้ดียิ่งขึ้นและยังนำแนวคิดจากบทเรียนต่างๆ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เพื่อเป็นการเสริมแนวคิดนี้  ไซแน็ปติก ได้จัดทำดีวีดี  หลังการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนด้านการจดจำที่สำคัญ  ซึ่งมักจะถูกมองข้ามในการอบรมแบบเก่า

ไซแ็น็ปติก จะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์อย่างละเอียดให้กับฝ่ายบุคคลและผู้จัดการในสาขาต่างๆ ว่าบุคลากรแต่ละคนที่เข้าร่วมในการอบรมนั้น  ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างไรบ้าง   ทั้งนี้  เพื่อให้บริษัทของคุณได้แน่ใจในผลลัพธ์ตามแนวทางการปฏิบัติของ  ไซแน็ปติก

ในสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันที่สลับซับซ้อน และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เคยมีมาก่อน  คุณจำเป็นที่จะต้องแน่ใจว่า  ความต้องการในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคุณนั้น  ต้องสอดคล้องกับแนวทางการฝึกอบรมและการพัฒนาให้มากที่สุด

พวกเราเชื่อมั่นว่า  การใช้เทคนิคการผสมผสานของ ไซแน็ปติก นั้น  ถือเป็นแนวทางแห่งอนาคตในเรื่องการจัดโปรแกรมการพัฒนาด้านการจัดการ  ซึ่งพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าพวกเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโดยตรงเกี่ยวกับการจัดแนวทางการปฏิบัติงานของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างไร  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการฝึกอบรม


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand