About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAIไซแน็ปติก:

การสร้างทีม – พลังแห่งการเล่นเกมส์เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งวัยนี้เราถือว่าเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการเล่นเกมส์นั้นจะทำให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่อาณาเขตแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาในด้านใหม่ๆ ได้ อีกทั้ง ยังจะเป็นวิธีที่นำพาพวกเขาออกจากภาวะไร้กังวลได้อย่างไม่มีความกดดัน โดยผ่านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทางความคิด การรับฟัง การปฏิบัติตาม การขยายความและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกมส์ยังมีส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและพัฒนาไปในทางที่ไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามได้อีกด้วย

ด้วยแนวทางการปฏิบัติของ ไซแน็ปติก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทีม จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรแต่ละคนจะเชื่อมสัมพันธภาพเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะเปิดรับแนวทางปฏิบัติที่มุ่งไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกัน เกมส์ที่พัฒนาด้านการจัดการที่ถูกออกแบบไว้อย่างเป็นระบบนั้น ก็คือหัวใจของโปรแกรมการสร้างทีมของไซแน็ปติก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดการในทุกระดับ โดยจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเชื่อมสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้กับทีม ทั้งนี้ ก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้กับทีมได้ด้วยการใช้ เกมส์การจัดการ นั่นเอง

เนื่องด้วยเกมส์การจัดการเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยเสริมการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น
ไซแน็ปติก จึงได้นำเกมส์เหล่านี้มาใช้ แม้แต่ในโปรแกรมการสร้างทีมที่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญกับการพูดคุยโต้ตอบกันมากกว่าการร่วมกิจกรรม

ในเกมส์ต่างๆ นั้นก็ยังจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงความท้าทายและปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งยังเป็นตัวช่วยในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติในสภาพแวดล้อมทำงานจริง

ด้วยความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์กรนั้นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการร่วมเล่นเกมส์นี้ได้อีกด้วย

และเมื่อแต่ละบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในเกมส์การจัดการจนกระทั้งเกิดผลสำเร็จ ก็ย่อมแสดงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติและพัฒนาความชำนาญในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้ในภายภาคหน้า นอกจากนั้นแล้ว การเล่นเกมส์ก็ยังก่อให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานได้อีกด้วย อีกทั้ง จะทำให้เกิดความท้าทายและการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติในเชิงธุรกิจได้ต่อไป

ดังนั้น เกมส์จึงสามารถใช้เพื่อสร้างค่านิยมให้กับองค์กรหรือช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม กับแนวความคิดด้านการจัดการ นอกจาก

นอกจากเกมส์เหล่านั้นแล้ว ก็ยังต้องผสมผสานความชำนาญของภาวะการเป็นผู้นำ การตัดสินใจรวมถึงด้านการสื่อสาร การวางแผน การเคารพความคิดเห็นต่างๆ ที่หลากหลาย การรับฟังและการต่อรอง และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติที่จำเป็นจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ

เกมส์การจัดการด้านต่างๆ ยังจำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจและมุ่งมั่น ซึ่งทั้งสองคุณสมบัตินี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในทางธุรกิจ

การตั้งคำถามอย่างละเอียด เป็นแง่มุมที่สำคัญมากสำหรับขั้นตอนการฝึกอบรมและการนำไปปฏิบัติของ
ไซแน็ปติก ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างการฝึกฝนให้เป็นนิสัยและช่วยให้สามารถรับมือกับเรื่องการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้

ที่ ไซแน็ปติก พลังแห่งการเล่น คือ สิ่งที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ทั้งนี้ จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในสามตัวเลือกของการฝึกอบรมเรื่องการทำงานเป็นทีมของ ไซแน็ปติก ดังนี้

การทำงานร่วมกัน: การสร้างทีม
การพัฒนาที่สูงขึ้น - ประสิทธิภาพของทีม
การทำงานเป็นทีมในระดับผู้บริหาร


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand